654, Sk 12

I tjänst 1936-1967
85 st i Flygvapnet.
Reg nr 611-670, 5771-5798

654, Sk 12

Inläggav Lars Larsson » 26 sep 2013, 20:04

654
Sk 12
Typ: Focke-Wulf Fw44J Stieglitz
Tillverkad av CVV, Västerås
c/n: 36
Tillverkningsår: 1939

1939 Till F5 Kod F5-54
1939-08-22 Godkänd
? kod F5-51
1943-04-08 Haveri
1943-05-28 Kasserad, totalhaveri.

Gångtid: 1046 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3015
Blev medlem: 23 feb 2008, 08:50

Re: 654, Sk 12

Inläggav Leif Fredin » 20 sep 2016, 19:03

654
Sk 12
Typ: Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz
Tillverkare: Centrala flygverkstaden, Västerås
Tillverkningsnummer: CVV 36

Godkänt 1939-08-22
F 5 formation 1939-08-29. Motor typ Sh nr 28031.
Märkning 5-54

Haveri 1940-06-04
Flygförare flygelev Johansson oskadad
Orsak till haveri: Kollision genom felaktig start av fpl nr 654. Trafikledaren serg. Rapp ej tillräckligt erfaren att bedöma och avvärja situationen.
Skador flygplan: Landningsställ, vingarna, propeller, plåtar, avgasrör, motorfundament och kroppsstomme skadade.
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 16.000:- kr

F 5 verkstad 1940-06-05.
Till CVV 1940-06-11 för haverireparation. Motor typ Sh nr 28022 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25.
F 5 formation 1940-10-05
Märkning 5-51
Haveri 1941-07-10. Byte av propeller.

Haveri 1941-10-01
Motor typ Sh nr 28022
Flygförare fänrik Encrantz oskadad
Orsak till haveri: Felbedömd landningsmanöver.
Skador flygplan: Landningsställ, undervinge och propeller.
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 3.500:- kr

F 5 verkstad 1941-10-02 för haverireparation. Motor typ Sh nr 25932 inmonterad
F 5 formation 1941-11-06

Haveri 1942-10-12 vid Bonarp. Märkning 5-51
Total gångtid: 943 tim.
Motor typ Sh nr 25932
Total gångtid: 1676 tim.
Besättningen, lärare fänrik Bengt R. Olow, elev aspirant 62 Erik Dahlström oskadad
Orsak till haveri: Hård sättning, sannolikt beroende på felbedömning.
Skador flygplan: Propeller, stödrör, höger landningsställsben, sporrinfästning, sidoroder samt höger undervinge skadade.
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 650:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från 1.flygläraren, att fpl typ Sk 12 nr 51 skadats vid landning med motor på Bonarp.

Fänrik Olow anförde i huvudsak följande:
Han hade enligt dagsprogram för flygning den 12/10 första passet landning med motor på Bonarpsfältet med aspirant 62 Dahlström som elev i fpl Sk 12 nr 51. Hela passet hade eleven utfört övningen tillfredsställande intill näst sista landningen, då han bedömde för långt. O. påpekade felet, men eleven kom i sista bedömningen återigen för högt. O. ingrep på c:a 10 m höjd för att framtvinga en något brantare bana ned mot marken och höjde därvid fpl nos ytterligare. Härvid började fpl sjunka igenom mera än O. beräknat, varför han omedelbart drog på fullgas. Motorn tycktes emellertid inte ”svara” omedelbart, varvid sättningen som utfördes på båda hjulen och sporren samtidigt, blev ganska hård. I utrullningen märkte O, att landningsstället skadats och efter c:a 30 m rullning vek sig högra landningsställsbenet bakåt, varigenom fpl bromsades upp så att det ställde sig på nosen. Vid av O. företagen besiktning visade det sig, att V-stöttorna voro oskadade, varför han förmodade, att utmattning av landningsställsbenet eventuellt förelegat.

Uppläst och vidkänt:
Bengt R. Olow
Fänrik.

Aspirant 62 Dahlström anförde i huvudsak följande:
Han vitsordade fänrik Olows uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
Erik Dahlström
Aspirant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Hård sättning sannolikt beroende på felbedömning. Möjligen kan utmattning varit en bidragande orsak. Flygläraren, fänriken Olow, synes icke kunna göras ansvarig för haveriet.

Ljungbyhed den 22/10 1942.
Grels Naeslund
Förhörsledare
Sten Ahlfors
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Skadan har sannolikt förorsakats av för hård sättning, Föraren kan emellertid icke göras ansvarig härför. Kronan vidkännes kostnaderna. Utredning vid krigsrätt erfordras icke.

Ljungbyhed den 10/12 1942
Åge Lundström
CFKS

Haveri 1943-04-08 vid F 5 Ljungbyhed. Märkning 5-51
Total gångtid: 1046.40 tim.
Motor typ Sh nr 26316
Total gångtid: 1421.55 tim
Besättningen, lärare sergeant N. E. Olsson, elev aspirant 186 Bengt Renström oskadad
Orsak till haveri: Kollision på grund av bristande uppmärksamhet av furir Olsson till följd av dennes oförmåga. (med Sk 12 nr 625)
Skador flygplan: Kroppen. Bakre delen, fr o m bagagerum och bakåt, kraftigt deformerat. Bakre vindruta jämte sittrumsluckor kass.
Vingställ. Samtliga vingar kass.
Landningsställ. V-stötta och stödrör kass. Vänster halvaxel och vänster fjäderben kass. Sporrör och sporrlagringsbock kass.
Stjärtparti. Fena, sidoroder, stabilisator och höjdroderhalvor kass.
Propeller. U.a.
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 35.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från 1.flygläraren, att kollision inträffat mellan fpl typ Sk 12 n:ris 25 och 51 varvid nr 25 skadats och nr 51 totalhavererade.

Löjtnant P.Th. Svensson anförde i huvudsak följande:
Han hade befunnit sig vid märket och iakttagit furir Ohlsson, som hade bedömningsövningar 2 x 90° i fpl nr 25. I den sista övningen hade O. lagt baslinjen normalt och likaså haft normal höjd. Sista svängen upp mot vinden hade dock utförts illa med ganska markerad kaning. Då O. gjorde denna sväng befunno sig redan minst 2 fpl i trafikvarvet under flygning mot vinden, varav det främsta var nr 51, som just påbörjat planén. Det andra fpl låg ganska långt bakom nr 51. Då O. avslutat denna sväng låg nr 51 framför, c:a 2 m lägre samt något innanför (närmare neutrala zonen). Strax därefter observerade han, hur fpl nr 25 i vingglidning närmade sig nr 51 utifrån, bakifrån och uppifrån. Omedelbart därefter kolliderade fpl, varvid nr 25 törnade mot nr 51 utifrån. Därvid föreföll det, som om högra delen av 51:ans stjärtparti träffades av 25:ans vänstra vingspets, varefter någon del av fpl nr 25 slog emot högra vingspetsen på nr 51. Härefter stegrades sig fpl nr 25 kraftigt, vek sig framåt vänster och sjönk ner på bakre delen av 51:ans flygkropp.
På särskild fråga uppgav han, att det inbördes läget mellan fpl nr 25 och 51 kunde anses medföra kollisionsrisk. Båda fpl voro klart skilda åt, då furir Ohlsson i fpl nr 25 svängde upp mot märket. Sedan utvecklade sig situationen synnerligen hastigt och trafikledaren hade sannolikt alltför kort tid till förfogande för att hinna ingripa.

Uppläst och vidkänt:
Per Th. Svensson
Löjtnant.

Löjtnant H. Wahlén anförde i huvudsak följande:
Han hade befunnit sig vid märket och haft i uppdrag att övervaka furir Ohlssons bedömningsövningar 2 x 90° med fpl nr 25. Det var vänstervarv. O. hade kommit för kort i den första bedömningsövningen och då fragit på fullgas och intagit nytt utgångsläge. Banorna i denna andra och sista övning hade lagts upp ganska bra av O. Sista svängen upp mot vinden gjordes på c:a 200 m höjd och då denna sväng avslutats befann sig sergeant Olsson i fpl nr 51 i plané c:a 50 m lägre och något framför. Planéhastigheten höll furir Ohlsson något för hög, medan sergeant Olsson syntes hålla normal hastighet. Det exakta inbördes förhållandet mellan fpl nr 25 och 51 var mycket svårt att uppfatta. Han var dock säker på, att nr 51 befunnit sig lägre och framför nr 25. Strax efter urgången ur sista svängen lade furir Ohlsson fpl i vingglidning. På c:a 50 m höjd gick han ur vingglidningen och kolliderade i samma ögonblick med nr 51. I kollisionsögonblicket var nr 51 strax under och till höger om nr 25. I urgången ur vingglidningen kanade nr 25 något åt höger (utåt). Anledningen till denna kaning berodde sannolikt på luftströmningen bakom nr 51.
Furir Ohlsson var hans ordinarie elev.

Uppläst och vidkänt:
H. Wahlén
Löjtnant.

Sergeant B. C:son Bergman anförde i huvudsak följande:
Han hade uppehållit sig vid märket och särskilt observerat fpl nr 25, emedan ff i detta fpl tidigare haft för hög planéhastighet. Hade strax före kollisionen påpekat för två elever, hur fpl 25 hade för hög fart i planén och vingglidningen. Fpl 51 låg då framför, lägre och något längre ut i landningszonen. Ff i nr 25 gick ur vingglidningen på c:a 50 m höjd och härvid ökades farten ytterligare. Han hade då sagt till de båda eleverna, att fpl nr 25 kommer att få en lång utflygning. Han kunde då icke misstänka, att fpl skulle kollidera. Då fpl befunno sig på c:a 10 m höjd förstod han emellertid att ”det skulle gå galet”, och kollisionen inträffade på c:a 4 m höjde över marken. Han hade fått den bestämda uppfattningen, att fpl nr 25 icke kommit utifrån höger vid kollisionen. F ö hade han ingen bestämd uppfattning om hur kollisionen gått till, utom att ”fpl liksom hakat fast vid varandra”.

Uppläst och vidkänt:
B. C:son Bergman
Sergeant.

Sergeant G. Gustafsson anförde i huvudsak följande:
Han hade uppehållit sig vid märket och iakttagit fpl nr 25 och 51 ögonblicket innan kollisionen inträffade. Han hade fått den uppfattningen, att nr 25 befunnit sig något utanför /till höger om) nr 51 och vid kollisionen törnat mot dess högra sida.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Gustafsson
Sergeant.

Sergeant S. Thunér anförde i huvudsak följande:
Han tjänstgjorde ifrågavarande övningspass som trafikledare och uppehöll sig på ordinarie plats c:a 40 m framför märket och c:a 10 m från startkäppen. Då han första gången observerade de båda fpl, befunno de sig på c:a 100 m höjd och i normalt inbördes läge. Därefter ägnade han sin uppmärksamhet åt de andra fpl i trafikvarvet. Nästa gång han iakttog de båda fpl, voro de på c:a 10 m höjd och det ena, fpl nr 25, närmade sig det andra, fpl nr 51, i vingglidning uppifrån och utifrån. Han gav då omedelbart med flaggan tecknet ”förbud att landa”. Någon annan åtgärd medhanns icke. Vid kollisionen föreföll det, som om det utanför varande fpl under en ”dängig” urgång ur vingglidning kolliderade med det innanför (närmare neutrala zonen) varande fpl, som härvid stegrade sig kraftigt och därefter tog mark efter c:a 30° kursändring åt höger. Kollisionen inträffade på 2-3 m höjd.
På särskilda frågor uppgav han, att passbytet hade börjar 1-2 minuter före kollisionen. Minst två dk-fpl hade landat. Trafiken hade icke varit livlig. Situationen beträffande fpl nr 25 och nr 51 hade förefallit normal och han hade icke från början haft någon anledning ingripa. Då han iakttog de båda fpl för andra gången hade nr 25 haft onormalt hög fart, under det att nr 51 haft betydligt lägre fart (högre nos).

Uppläst och vidkänt:
Svante Thunér
Sergeant.

Härefter hördes besättningarna å fpl nr 51 och nr 25:

Sergeant N.S. Olsson anförde i huvudsak följande:
Han var lärare i dk i fpl nr 51 med aspirant 186 Renström som elev. Han hade haft kontroll av avancerad flygning och vid passets slut gått in i trafikvarvet framför märket på beordrad tid. Han hade icke sett något fpl, som hade bedömningsövning och heller icke sett något fpl under landningsplanén. Renström hade dragit av gasen något för tidigt, och på c:a 5 m höjd påpekade han för denne, att sättningen skulle ske i höjd med märket. R. drog då på gasen ett kort moment. Omedelbart efter det R. åter dragit av gasen, stegrade sig fpl häftigt, vek sig åt höger och sjönk sedan ganska långsamt ned på marken. Stöten mot marken dämpades av högra vingstället. Då fpl stegrade sig, hade han fått det intrycket, att fpl kolliderat med något föremål på marken. Han hade icke sett hur kollisionen gått till och hade heller ingen uppfattning om händelseförloppet.

Uppläst och vidkänt:
N.E. Olsson
Sergeant.

Aspirant 186 Renström anförde i huvudsak följande:
Han var elev i dk i fpl nr 51 och hade 2. passet haft kontroll av avancerad flygning med sergeant Olsson som lärare. De hade gått in i trafikvarvet framför märket på beordrad tid. Han hade inte lagt märke till något fpl, som hade bedömningsövning. I planén före landningen hade han fört nosen åt sidan och kontrollerat, att landningszonen var fri från fpl. Han var absolut säker på, att utrymmet framför honom var fritt. Omedelbart innan fpl tog mark, såg han någonting alldeles till vänster om sig, varvid han hastigt böjde sig så djupt ned som möjligt i förarsitsen. Han hade ingen uppfattning om, hur händelseförloppet vid kollisionen varit.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Renström
Aspirant.

Furir 175/F 4 Ohlsson anförde i huvudsak följande:
Han hade fått order av avdelningsläraren, löjtnant von Segebaden, att ha bedömningslandningar 2 x 90° i fpl nr 25 sista hälften av 2. passet. Han hade den uppfattningen att passbytet skulle börja kl 1500 i stället för 1450. Han ansåg alltså att han skulle avbrutit bedömningsövningarna senast kl 1500 i stället för 1450. Hans klocka var vid sista bedömningsövningens början 1454.
Då han befann sig i plané på baslinjen, såg han såväl åt höger som åt vänster men kunde inte upptäcka något fpl. Sedan han svängt upp mot vinden, hade han gått i vingglidning, varunder han hade sett på TL och på landningsprickarna. Något fpl hade han icke upptäckt under vingglidningen. Sedan han gått ur vingglidningen, hade han fått se ett fpl praktiskt taget rakt under och strax framför sig. Möjligen kunde fpl ha varit något åt vänster. Han hann inte göra annat än kupéra motorn, förrän fpl kolliderade med varandra. Han hade fått den uppfattningen, att hans fpl omedelbart efter kollisionen vek sig åt vänster och sjönk ned på nr 51 och att de två fpl togo mark samtidigt.
På särskild fråga uppgav han, att han väl kände till, att det var förbjudet att ha bedömningsövningar, då andra fpl började komma in i trafikvarvet.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Ohlsson
Furir.

Bild
Foto Krigsarkivet

Bild
Foto Krigsarkivet

Bild
Foto Krigsarkivet

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kollisionen har inträffat på grund av att furir 175/F 4 Ohlsson vid plané före landning icke upptäckt ett framförvarande fpl. O. skulle tidigare ha avbrutit bedömningsövningarna, men hade icke gjort detta på grund av dels felaktig anteckning om tidpunkt för passbyte, dels den omständigheten, att han när han gjorde den sista bedömningsövningen icke märkt, att passbytet hade börjat.

Ljungbyhed den 15/4 1943.
Grels Naeslund
Förhörsledare
Sten Ahlfors
Protokollförare

Beslut:
Haveriet har förorsakats av bristande uppmärksamhet från furir Ohlssons sida. Då denna bristande uppmärksamhet främst synes vara att tillskriva oförmåga från furir O:s sida, synes han icke böra göras ansvarig för haveriet. Kronan bör vidkännas kostnaderna. Undersökning vid krigsrätt synes icke erforderlig.
O. har på CFKS förslag av CFV skiljts från utbildningen vid aspirantskolan.

Ljungbyhed den 5/5 1943.
Åge Lundström
CFKS

Kasserat 1943-05-28. Gångtid 1046.40 tim. Antal flygningar 3009 st
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58


Återgå till Sk 12 Focke Wulf Fw 44J Stieglitz

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster