S 6 nr 471, 1371, 3371, 371

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 471, 1371, 3371, 371

Inläggav Leif Fredin » 31 maj 2014, 10:44

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 167

Levererat till F 4 1930-01-08. Motor typ BJ VI nr 6453
Numrerat 471

Haveri 1930-01-08 vid landning. Undervingarna skadade.

Verkstad 1930-01-10. Fanéret reparerat under ytterändarna å höger undervinge samt å ytterkant framtill å vänster undervinge. Hjulen utbytta mot skidor.
I tjänst 1930-01-16
Godkänt 1930-01-25
Verkstad 1930-03-16. Propellerbeklädnaden trasig, reparerad. Bombfällningsanordning monterad.
I tjänst 1930-03-31
Verkstad 1930-04-12. Oljekylaren inmonterad. Bombfällningsanordningar avmonterade. Planet monterat på hjul.
I tjänst 1930-04-20
Till CFM 1930-05-01 för ändring till hydro.
Fullständig ommontering av fpl. Flygplanet monterat på pontoner.
I tjänst 1930-09-04
Verkstad 1930-10-10. Oljekylaren avmonterad.
I tjänst 1930-10-14

Haveri 1930-11-17
Motor: BJ VIA nr 6453
Orsak till haveri: Högra flottören vattenfylld.
Skador flygplan: Flygplanet sjunkit till hälften.
Beräknad reparationskostnad 6.000:- kr

F 4 verkstad 1930-11-19. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6452 inmonterad
Provflygning 1931-06-27
I tjänst 1931-07-01
Verkstad 1931-11-19. Grundöversyn. Motor typ BJ VI nr 6473 inmonterad.
Numrerat 1371 enligt skrivelse FS, TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Överlämnat till F 1 1932-01-13
Förråd 1932-01-19
Formation 1932-02-04
Överlämnat till F 3 1932-08-17
Numrerat 3371
Till CFM 1932-09-01. Diverse smärre justeringar
Formation 1932-09-06
Till CFM 1932-09-13. Diverse smärre justeringar. Motor typ BJ VI nr 6347 inmonterad
Formation 1932-09-17
Förråd 1932-10-10
Formation 1932-11-01
Till CFM 1933-01-30. Montering av stödklackar och skidbeslag av nya typen
Formation 1933-02-01
Till CFM 1933-05-02. Övervingen utbytt. Diverse reparationer
Formation 1933-05-11
Till CVM 1933-06-21. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ nr 6314 inmonterad. Radiomontage m/27/32 inmonterat
Formation 1933-08-27
Till CVM 1933-08-31
Förråd 1933-10-06
CVM 1933-11-20. Mindre översyn.
F 3 formation 1933-12-02

Nödlandning 1934-05-02
Motor: BJ VI nr 6314
Ff löjtnant Nils E Lindquist oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp

Till CVM 1934-06-12. Grundöversyn. Motor typ BJ VI A nr 6472 inmonterad.
Formation 1934-09-13
Förråd 1934-10-10
Formation 1935-03-01
Förråd 1935-04-01
Överlämnat till F 1 1935-04-16 som lån
Återlämnat till F 3 1935-08-20
Till CVM 1935-08-21. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ VI A nr 6447 inmonterad
Formation 1935-09-16
Till CVM 1935-10-23. Diverse arbeten.
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-9
Registreringsnummer 371 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
Förråd 1935-11-10
Överlämnat till F 1 1935-11-16 som lån
Återlämnat till F 3 1936-04-16
Förråd 1936-04-16
Formation 1936-05-01
Till CVM 1936-07-01. Diverse justeringar
Formation 1936-07-03
Till CVM 1936-09-02. Liten översyn och motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6348 inmonterad.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1936-09-19

Nödlandning 1936-09-27
Motor: BJ VIA nr 6348
Ff furir Knutsson oskadad
Orsak till nödlandning: Igenoljad motor.

Förråd 1936-12-01
Formation 1937-04-28
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-09-24
Till CVM 1937-10-02; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6321 inmonterad
F 3 förråd 1937-12-21
Formation 1938-01-17
Överlämnat till F 5 1938-02-15 som lån
Återlämnat till F 3 1938-04-14. Förråd
Formation 1938-06-26
Förråd 1938-10-05
Formation 1938-11-16
Förråd 1939-03-10
Till CVM 1939-04-11; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VIA nr 6452 inmonterad
F 3 förråd 1939-06-05
Formation 1939-07-12
Dimbildare monterad 1939-09-13
Urmontering av dimbildningsanordning 1939-10-02

Nödlandning 1939-10-24 vid Bulltofta. Märkning 3-9
Total gångtid: 1527 tim.
Motor: BJ VIA nr 6452
Total gångtid: 1059 tim.
Ff furir Rune Sköld oskadad
Orsak till nödlandning: Motorn skar omedelbart efter starten och gick ned i varv. Föraren svängde 180° och landade i medvind. Motorn stannade av sig själv efter landningen.
Skador motor: Motorn skurit.

Ur protokoll:

Furir R Sköld anförde i huvudsak följande:
att oljetrycket vid starten var över 3,3 kg samt att 1:e mekanikern anmält 50 liter olja fanns i oljetanken,
att han på 50 m höjd märkt att motorn arbetade dåligt. Vid kontroll av instrumenten visade oljemanometern 0 kg tryck. Då starten skett i sydvästlig riktning in över staden lät han fortfarande motorn gå på fullvarv för att nå högre höjd, enär landning i den ungefärliga startriktningen var otänkbar, och alltså högre höjd erfordrades för att kunna vända och nå fältet,
att han gjorde svag sväng tillbaka sedan ca 50 m höjd vunnits och landade i medvind med motorn avdragen men ej kuperad, för att vid behov kunna göra pådragning. Under utrullningen stannade motorn av sig själv och konstaterades orsaken vara varmgång.
att han och korpral Bergstrand efter landningen kontrollerat oljemängden i oljetanken och befanns denna vara c:a 45 liter.
Uppläst och vidkänt:

Rune Sköld
Furir

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Skadan synes föranledd av felaktighet i oljesystemet, varför vare sig föraren eller annan personal kan göras ansvarig för densamma.
Malmen den 11/12 1939
G. von Porat
Fljchef
/J. L. W. Aschan

Motor typ BJ VIA nr 6453 inmonterad 1939-10-31 genom A.B. Aerotransport i Malmö försorg

Haveri 1940-02-20. Märkning 3-9
Total gångtid: 1624
Motor: BJ VIA nr 6453
Total gångtid: 1457 tim
Besättningen ff vpl P Lindqvist, fsig korpral Edvin Fagerlin oskadad
Orsak till haveri: Föraren synes hava kört på för högt varv och använt höjdgas på låg höjd, varigenom motorn skurit hårt.
Skador motor: Följande delar kass.: Vevaxel, samtliga kolvar, huvudvevstaken.
Beräknad reparationskostnad 6.000:- kr

Ur protokoll:

Vpl flygföraren Lindqvist anförde i huvudsak följande:
att L. vid Sjulsmark vänt mot Boden men sedan Fagerlin gjort honom uppmärksam på att inflygningen måste ske längs Luleälven ändrat kursen mot Gammelstaden,
att under flygningen mot Gammelstaden flyghöjden minskats succesivt från 500 till 200 m,
att motor därunder arbetade på 1500 varv/min.,
att han ej tittat på hastighetsmätaren varför han ej kunde angiva hastigheten,
att han kört om ett fpl vid Gammelstaden,
att motorn vid S. Sunnerby börjat smälla och så småningom ryka,
att gasen därvid minskats till c:a 1300 v/min,
att nödlandning så småningom verkställts.
Uppläst och vidkänt:

P. Lindqvist
Vpl flygförare

Korp 21 Fagerlin anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde i fpl 9 som fsig,
att vpl flygförare Lindqvist tjänstgjorde som förare,
att enl bestämmelser för övn nav 1, skulle flygningen ske över följande punkter Boden – Brännberg - Sjulsmark – Gammelstaden – Boden,
att fpl skulle startat kl 1000 men på grund av att höjdvindsuppgiften blivit försenad skedde starten först kl 1020,
att ytterligare två plan deltagit i denna övning och startat tidigare (omkr. 4 min),
att L. efter andra sträckan meddelat F. att tiden var ute och att L. därefter lagt fpl på kurs mot Boden,
att F. därvid meddelat L. att inflygning fick endast ske efter Luleälven varvid L. ändrat kursen i överensstämmelse härmed,
att motorn vid Gammelstaden började ryka och fpl skaka,
att L. hade landat efter omkring 3 mils flygning längs Luleäven,
att F. hade den uppfattningen att L. efter andra sträckan ökat motorvarvet och samtidigt tryckt planet,
att kurshastigheten därigenom blivit avsevärt högre än normalt.
På särskild fråga om F. trode att L. använt höjdgas meddelade han att han trodde så var fallet.

Uppläst och vidkänt:
Edvin Fagerlin
Fsig.

K 48 Nilsson och Flygförare Sandberg anförde i huvudsak följande:
att de varit Fsig resp förare i det fpl som enligt ovan blivit omkörd,
att de ansågo att det omkörande fpl haft hög hastighet.

Uppläst och vidkänt:

Reinhold Nilsson K. E. Sandberg


Sergeant Biörck meddelade följande: Fpl nr 90 har motor typ BJ VIF under det att fpl nr 9 har BJ VIA. Den förra motorn ger större effekt varför detta fpl bör gå fortare. Trots detta har fpl 9 kört om det förstnämnda. Ett onormalt högt varv måste därför hav använts.

Uppläst och vidkänt:
Sven Biörck

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Skadan synes hava berott på att Lindqvist kört fpl nr 9 med alltför högt motorvarv. Därigenom har brutits mot gällande bestämmelser, mot för övningen i fråga utfärdade bestämmelser, (vilka bifogas), har han jämväl brutit, varför föreslås att målet hänskjutes till krigsrätt.

Boden den 22 februari 1940. Nils Adlercreutz
Förhörsledare
Nils Jansson
Protokollförare


Motor typ BJ VIA nr 6446 inmonterad 1940-02-23
Till CVM 1940-05-22; stor översyn. Motor typ BJ VI nr 6355 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 3-71
Formation 1940-10-07
Vid flygning 1940-12-10 skadades övervingen av en wire
Byte av övervinge 1940-12-12
Förråd 1941-09-24
Till CVM 1941-10-11; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6317 inmonterad
F 3 förråd 1941-12-19
Formation 1942-01-15
Överlämnat till F 7 1943-03-11
Överlämnat till F 12 1943-12-09 med motor typ BJ VIA nr 6449
Överlämnat till F 21 1945-01-09 med motor typ BJ VIA nr 6321
Försålt 1945-10-23 till AB Svensk Flygtjänst
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: S 6 nr 471, 1371, 3371, 371

Inläggav Bengt Ekbladh » 31 maj 2014, 14:59

.....
"Överlämnat till F 21 1945-01-09 med motor typ BJ VIA nr 6321....(F21-15)
Försålt 1945-10-23 till AB Svensk Flygtjänst"

Blev SE-APL
se:

viewtopic.php?f=9&t=4080
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 5928
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle


Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst