S 6 nr 472, 3372, 372

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 472, 3372, 372

Inläggav Leif Fredin » 31 maj 2014, 10:48

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 168

Levererat till F 4 1930-01-08. Motor typ BJ VI nr 6451.
Numrerat 472
Godkänt 1930-01-25

Haveri 1930-02-12 vid landning F 4 flygfält. Propellern spolierad. Undervingarna skadade. Landningsstället deformerat.
Verkstad 1930-02-12. Reparation. Landningsstället från fpl 475 påmonterat. Undervinge från fpl 473. Bombfällningsanordning monterad. Två skidor, nya, monterade. Täckplåtarna ändrade för nytt luftintag till förgasaren.
I tjänst 1930-03-27.
Verkstad 1930-04-12. Oljekylaren inmonterad. Bombfällningsanordningar avmonterade. Planet monterat på hjul.
I tjänst 1930-04-20
Till CFM 1930-05-01 för ändring till hydro.
Fullständig ommontering av fpl. Flygplanet monterat på pontoner.
I tjänst 1930-09-04

Bild

Verkstad 1930-10-10. Oljekylaren avmonterad.
I tjänst 1930-10-14
Verkstad 1931-01-10. Översyn. Motor typ BJ VI nr 6347 inmonterad.
I tjänst 1931-07-01

Haveri 1931-07-07
Motor: BJ VI nr 6347
Ff löjtnant Claéson oskadad
Orsak till haveri: Påkörning av slipbrygga under inkörning.
Skador flygplan: Smärre skador å flottörer.
Beräknad reparationskostnad 120:- kr

I tjänst 1931-10-11
Verkstad 1931-11-19. Grundöversyn.
Numrerat 3372 enligt skrivelse FS, TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Överlämnat till F 3 1932-02-11
Överlämnat till F 5 1932-02-13 som lån
Verkstad 1932-04-08. Detaljer för Dk-flygning bortmonterade.
Formation 1932-04-12.
Verkstad 1932-05-09
Formation 1932-05-13
Verkstad 1932-05-23
Formation 1932-05-26
Återlämnat till F 3 1932-05-30
Till CFM 1932-05-31. Översyn.
Formation 1932-06-02
Till CFM 1932-07-04. Motor typ BJ VI nr 6319 inmonterad. Diverse smärre justeringar.
Formation 1932-07-14

Haveri 1932-08-12 vid landning

Förråd 1932-08-24
Till CFM 1933-02-21. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6453 inmonterad. Radiomontage m/27/32 inmonterat
Formation 1933-08-23
Till CVM 1933-09-13. Diverse arbeten
Formation 1933-09-16
Till CVM 1933-09-21. Motoröversyn
Formation 1933-09-23
Förråd 1933-10-29
Till CVM 1933-11-24. Vissa prov, provkast med fallskärm
F 3 formation 1933-12-02
Till CVM 1933-12-13. Provkast med fallskärm. Diverse smärre justeringar
F 3 formation 1934-01-27
Till CVM 1934-03-07. Motoröversyn
F 3 formation 1934-03-17
Till CVM 1934-06-15. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ VI nr 6348 inmonterad.
Formation 1934-07-18

Haveri 1934-09-20. Vid landning bröts undervingen vid stöttan, höger sida.
Motor: BJ nr 6348
Orsak till haveri: Stormby.
Skador flygplan: Bruten vingspets.
Skador motor: Två fäststänger böjda.
Beräknad reparationskostnad 600:- kr

1934-09-22. Ny propeller monterad. Annan vinge monterad, som tidigare tillhört fpl 3335
Till CVM 1934-12-15. Till Försöksavdelningens förfogande. . Prov med 8 mm ksp. Prov med dimbildningsapparat, fallskärmskastning.
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-10
Registreringsnummer 372 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
CVM verkstad 1936-05-06. Motorbyte och liten översyn. Motor typ BJ VI nr 6314
Formation 1936-09-08

Nödlandning 1936-09-12 vid Feringe. Märkning 3-10
Total flygtid: 710 tim.
Motor: BJ VI nr 6314
Total gångtid: 1099 tim.
Besättningen ff löjtnant Björn Lindskog, fs löjtnant Knut Schönbeck oskadad
Orsak till nödlandning: Motorfel (igenoljade tändstift)
Skador flygplan: Större skador å kropp, vingställ, motorfundament, sidoroder och fena.
Skador motor: Större skador å propeller samt 3 st vippaggregat.
Beräknad reparationskostnad 5.000:-

Ur protokoll:

Löjtnant B. Lindskog
med rapport angående
haveri med fpl nr 10.

Till Chefen för Kungl. Östgöta flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt avgiva rapport med anledning av å Feringe inträffat haveri med flygplan nr 10.
Haveriet inträffade i samband med flygning Malmen – Alvesta – Feringe. Strax norr om Alvesta inträffade upprepade, kraftiga förgasarsmällar i förening med kraftig rökbildning och variationer i varvtalet. Oljetemperaturen var då 105° och 95° för den varma, respektive kylda oljan. Genom körning på omväxlande fullvarv och lägre varv bringades motorn åter i normal funktion, men fenomenet upprepades med allt kortare mellanrum under flygningen Alvesta – Feringe. Någon lämplig landningsplats på denna sträcka kunde ej upptäckas. Under flygningen sista del arbetade motorn endast på fullvarv och även då med avbrott av ovannämnd natur. Oljetemperaturen var i höjd med Feringe 115° och 103° för varma, respektive kylda oljan. Oljetrycket nedgick ingen gång under 2,8 kg.
Vid framkomsten till Feringe gick motorn synnerligen ojämnt, och planet hade förlorat höjd, så att det befann sig på cirka 50 meter. Då insvängning mot vinden skulle ske, upphörde motorns dragkraft alldeles. Svängen fortsattes så länge höjden medgav, men när planet nådde mark, hade riktning parallell med fältets begränsning ännu ej uppnåtts, varför planet, sedan det tagit mark, skar fältets nordöstra hörn under fortsatt sväng, till dess högra hjulet körde ned i en i fältets norra del befintlig kabelgrav. Härefter fortsatt planet med högra hjulet i kabelgraven cirka 20 meter, varpå högra hjulet stötte emot en i kabelgraven utskjutande sten med påföljd, att planet kapotterade.
Vid på platsen utförd besiktning konstaterades skador på stomme, motorfundament, propeller, sidoroder och landningsställ. Även vingarna skadades, dock kunde brott på vingbalkarna ej upptäckas.
Som spanare tjänstgjorde löjtnant K. Schönbeck.

Malmen den 19 september 1936.
Björn Lindskog
Löjtnant.

Löjtnant K. Schönbeck anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som spanare vid ovannämnda flygning;
att han norr om Alvesta märkte, att motorn gick dåligt, varför han tillsade föraren att kontrollera oljetryck och temperatur samt då erhöll de uppgifter, löjtnant Lindskog lämnat i sin rapport;
att han sedan från baksitsen själv kontrollerade oljetemperaturen och trycket;
att han i övrigt vitsordade L. uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
Knut Schönbeck
Löjtnant.

Vpl 118 Bohman anförde i huvudsak följande:
att han under tiden 8/9 – 12/9 1936 varit 1. mek på fpl 372;
att någon justering av spelrummen mellan vippor och ventiler ej förekommit under ovannämnda tidsperiod;
att vipporna troligen blivit smörjda, men visste ej huruvida de smörjts med olja eller fett;
att han kände till att vipporna skulle smörjas med olja;
att motorn lått oljade igen på M1 till cyl 4, 5 och 6.

Uppläst och vidkänt:
K. Bohman
Vpl i nr 118.

Vpl 191 Gren anförde i huvudsak följande:
att han den 12/9 tillfälligt tjänstgjorde som mekaniker på fpl 372,
att samtliga tändstift skruvades ur, provades samt skruvades i,
att efter uppkörning samtliga tändstift drogos efter.

Uppläst och vidkänt:
Ragnar Gren
Vpl 191

Till CVM 1936-09-12. Reparation efter haveri. Motor typ BJ VI nr 6447 inmonterad
F 3 förråd 1937-02-27
Formation 1937-03-01
Förråd 1937-03-04
Formation 1937-04-21
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-11-11
Till CVM 1937-11-26; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6348 inmonterad
F 3 förråd 1938-01-14
Överlämnat till F 5 1938-02-15 som lån
Återlämnat till F 3 1938-04-14. Förråd
Formation 1938-04-28

Haveri 1938-08-01
Motor: BJ VI nr 6348
Ff offasp Hård af Segerstad oskadad
Orsak till haveri: Manöverfel vid starten.
Skador flygplan: Undervingens spets avbruten.
Skador motor: Propellern söndrad, 1 vippmekanism skadad.
Beräknad reparationskostnad 900:- kr

Bild

Till CVM 1938-08-05
F 3 formation 1938-08-12
Förråd 1938-09-28. Motor typ BJ VIA nr 6351 inmonterad 1938-10-07
Till CVM 1938-10-25; översyn. Fpl helt ommålat i enlighet med nya bestämmelser.
F 3 förråd 1938-11-23
Överlämnat till F 5 1938-12-01 som lån
Verkstad 1939-02-24
Formation 1939-02-28.

Haveri 1939-03-21
Motor: BJ VIA nr 6351
Ff aspirant Smedinger oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av höjden.
Skador flygplan: Flygkroppen avbruten framför stabilisatorn. Stabilisator, höjdroder och höger vingstötta skadade. Undervingens båda spetsar avbrutna.
Beräknad reparationskostnad 1.775:- kr

Verkstad 1939-03-21
Till F 3 1939-03-24 per järnväg
F 3 förråd 1939-03-27
Till CVM 1939-08-24 för översyn efter haveri. Motor typ BJ VI nr 6348 inmonterad
F 3 formation 1939-11-30

Haveri 1940-01-16 vid Bodens flygfält. Märkning 3-10
Total gångtid: 1189 tim.
Motor: BJ VIA nr 6348
Total gångtid: 1613 tim.
Ff fänrik Nils Ahlner oskadad
Orsak till haveri: Manöverfel vid start i månsken.
Skador flygplan: 1 spantrör i stjärtpartiet deform. Övervingen kass., u-vinge svårt skadad, landningsstället deform. Propellern kass.
Beräknad reparationskostnad 10.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Vid start under mörker (kl 1730) med fpl 3-10 (S 6) från Bodens flygfält (av armékåren anbefalld kontrollflygning av mörkläggning) lyfte planet först efter 490 m startsträcka. Planet lyft med vänstra skidan först och svängde därvid åt höger från startriktningen. Sedan planet lyft fortsatte det på omkring ½ m höjd över marken, slog igenom två gärdesgårdar 50 m från flygfältsgränsen och slog sedan runt.

Fänrik Ahlner anförde i huvudsak följande:
Starten skedde längs med de utsatta landningsljusen från hangaren (startsträckan uttogs därmed till den längsta möjliga). Gasen fullt pådragen, varvid motorn gick upp i normalt fullvarv. I lättningsögonblicket föreföll motorn ej gå fullt normalt. Planet lättade med vänstra skidan först och svängde därvid från startriktningen, varvid startsträckan förkortades. Tiden medgav ej kontroll av varvräknaren. När flygplanet gick igenom första gärdesgården drogs motorn av. Föret fläckvis något strävt. Mycket svag vind. Månsken.

Uppläst och vidkänt:
Nils Ahlner
Fänrik

Trafikledaren, löjtnant Knabe anförde i huvudsak följande:
Landningsljus bestående av 6 st stallyktor utsattes på en sträcka av 300 m. Bortersta lyktan 50 m från fältgränsen. Startriktningen från hangaren vald i längsta och gynnsammaste riktningen (utan masker). Hinderbelysning vid flygfältet saknas. Möjlighet att hänga upp stallyktor i träden i andra riktningar än startriktningen fanns, men ansågs ej erforderlig på grund av det klara vädret (stjärnklart, lugnt och månsken). I startriktningen fanns inga masker att hänga lyktor på. Närmaste mask var en kraftledning (20 m hög) 1200 m från fältgränsen. Eld att tända fanns i beredskap, lyspistol och lampa med rött sken.

Uppläst och vidkänt:
Linné Knabe
Löjtnant

F 3 förråd 1940-01-18
Till CVM 1940-04-19; haverireparation
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 3-72
F 3 förråd 1940-08-17
Formation 1940-08-

Totalhaveri 1940-08-27 vid Exen.
Motor: BJ VI nr 6348
Ff aspirant Preber lätt skadad. Fs löjtnant Sten-Olof A. Bolldén omkom

Totalhaveri varvid föraren asp B. Preber skadades och spanaren löjtnant K1 res Sten-Olof A. Bolldén omkom (slungades ur sittbrunnen).vid Fägerhult.

Beslut: Haveriet har orsakats av att fpl, under utförande av låganfall mot marktrupp, kolliderade med en kraftledning. Föraren hade order av fs (chef i fpl) att framföra fpl på lägsta höjd.

Kasserat 1940-11-29. Flygtid 1205 tim. Med motor typ BJ VI nr 6348
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst